printsend by mail

Είστε εδώ: Εφοπλιστής | Νέα | Ναυτικοί στο έλεος των αρχών

Νέα

Ναυτικοί στο έλεος των αρχών

Ναυτικοί στο έλεος των αρχών

02.07.08

Η ναυτιλία δεν κατάφερε να αποτρέψει την απόφαση της Ε.Ε. για την ατυχηματική ρύπανση. Ανησυχία των Ελλήνων και όχι μόνο

Ο συνασπισμός πέντε ναυτιλιακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ένωσης Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, απέτυχε στην προσπάθειά του να ανατρέψει την οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με ποινικές κυρώσεις για τη ρύπανση από πλοία. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Ιουνίου, δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση το κύρος της οδηγίας σχετικά με τη ρύπανση από πλοία, που προβλέπει κυρώσεις ιδίως σε περίπτωση ατυχηματικών απορρίψεων, καθώς δεν μπορεί να εκτιμηθεί ούτε υπό το φως της Συμβάσεως του Montego Bay ούτε υπό το φως της συμβάσεως Marpol.

Οι ναυτιλιακές οργανώσεις Intertanko, Intercargo, Greek Shipping Cooperation Committee, Lloyd\'s Register και International Salvage Union υπέβαλαν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αγγλίας και Ουαλίας αίτηση, η οποία αφορούσε την εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο της οδηγίας σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις. Οι πέντε αυτές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ενός σημαντικότατου τμήματος του κλάδου των θαλασσίων μεταφορών υποστηρίζουν ότι δύο διατάξεις της οδηγίας δεν τηρούν, κατά πλειοψηφία, δύο διεθνείς συμβάσεις: τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση του Montego Bay) και τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρυπάνσεως από πλοία (Σύμβαση Marpol), με τις οποίες διευκρινίζονται οι εκ μέρους των παράκτιων κρατών προϋποθέσεις ασκήσεως των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους στις διάφορες θαλάσσιες ζώνες. Σύμφωνα με τις αιτούσες οργανώσεις, οι εν λόγω διατάξεις εγκαθιδρύουν αυστηρότερο σύστημα ευθύνης για τις ατυχηματικές απορρίψεις.

Το εθνικό δικαστήριο ζήτησε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί επί του ζητήματος αν οι διατάξεις της οδηγίας είναι συμβατές με τις δύο διεθνείς συμβάσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση το ΔΕΚ αποφάσισε ότι το κύρος της οδηγίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί ούτε υπό το φως της Σύμβασης του Montego Bay ούτε της Marpol.
«Πρώτον, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα δεσμεύονται από τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε. και ότι οι τελευταίες κατισχύουν υπό την έννοια αυτή των πράξεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου. Επομένως, το κύρος, μεταξύ άλλων, μιας οδηγίας επηρεάζεται ενδεχομένως από την αθέτηση των διεθνών κανόνων. Δεύτερον, το Δικαστήριο απαρίθμησε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ίδιο δύναται να ελέγξει το κύρος κοινοτικού κανόνα έναντι διεθνούς συνθήκης. Αφενός, η Κοινότητα πρέπει να δεσμεύεται από τη διεθνή συνθήκη, και αφετέρου η εκ μέρους του Δικαστηρίου εξέταση του κύρους πρέπει να μην προσκρούει στη φύση και στην οικονομία της πρώτης».

Όσον αφορά τη σύμβαση Marpol, το Δικαστήριο υπογράμμισε «ότι η Κοινότητα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της. Το γεγονός απλώς και μόνον ότι η οδηγία ενσωματώνει ορισμένους κανόνες που απαντούν στη διεθνή αυτή πράξη δεν αρκεί για να παράσχει στο Δικαστήριο τη δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας της εν λόγω οδηγίας έναντι αυτής. Όσον αφορά στη Σύμβαση του Montego Bay, αυτή υπογράφηκε και εγκρίθηκε με κοινοτική απόφαση, γεγονός που έχει ως συνέπεια να δεσμεύει την Κοινότητα. Πάντως, η εν λόγω σύμβαση Βay δεν θεσπίζει κανόνες προοριζόμενους να τυγχάνουν ευθείας και άμεσης εφαρμογής στους ιδιώτες. Δεν τους απονέμει περαιτέρω δικαιώματα ή ελευθερίες, η επίκληση των οποίων είναι δυνατή έναντι των κρατών, ανεξάρτητα από τη στάση του κράτους της σημαίας του πλοίου».

Την απογοήτευσή τους για την απόφαση εξέφρασαν με δηλώσεις τους οι πρόεδροι και των πέντε ναυτιλιακών οργανώσεων. «Ανησυχούμε πολύ για την απόφαση του δικαστηρίου και τις επιπτώσεις της στη ναυτιλιακή βιομηχανία» είπε ο κ. Νίκος Φιστές, πρόεδρος της Intertanko. Και συμπλήρωσε: «Κινήσαμε αυτή την αγωγή ώστε να υπερασπιστούμε ότι η αρχή της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα ελέγχεται σε μια διεθνή βάση με κανόνες που στέκουν νομικά και είναι ικανοί ενιαίας εφαρμογής». Ο πρόεδρος της Intercargo κ. Νίκος Παππαδάκης από την πλευρά του δήλωσε: «Έχουμε ανησυχίες ως προς τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης και της μελλοντικής στάσης απέναντι στις διεθνείς συμβάσεις». «Θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τον αντίκτυπο αυτής της απόφασης, που πιθανότατα να έχει μεγάλη εμβέλεια και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα κυρίως από τα κράτη εκτός Ε.Ε., των οποίων τα δικαιώματα Unclos και Marpol έχουν ζημιωθεί», τόνισε ο κ. Επαμεινώνδας Εμπειρίκος, πρόεδρος του Committee.

Ο πρόεδρος του Αγγλικού Νηογνώμονα, David Moorhouse, δήλωσε εξαιρετικά απογοητευμένος με την απόφαση, καθώς δείχνει ότι «αγνοεί το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι μέρος της παγκόσμιας κοινότητας και ότι παγκόσμιες βιομηχανίες, όπως η ναυτιλιακή βιομηχανία, χρειάζονται μια ενιαία αντιμετώπιση, που θα διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον». Ο κ. Moorhouse πρόσθεσε ότι αυτή η απόφαση θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ασφαλή λειτουργία των πλοίων.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Διάσωσης (International Salvage Union) Mike Lacey δήλωσε: «Η ναυτιλιακή διάσωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης όταν καλείται να αντιμετωπίσει καταστάσεις πραγματικής ή πιθανής ρύπανσης, και γι’ αυτό τα μέλη μας θα ανησυχούν πολύ για την απόφαση αυτής της αγωγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου».  


Αρχική σελίδα | Γιατί Εφοπλιστής | Τρέχον τεύχος | Αρχείο τευχών | Συνεντεύξεις | Συνδρομές | Επικοινωνία